Schweizer Volksmusik Katalog 2011 von Volksmusik Net

Weitere Volksmusik Net Kataloge | Schweizer Volksmusik Katalog 2011 | 16 Seiten | 2012-07-04

Werbung

Kontakt zu Volksmusik Net

Volksmusiknet.ch
Am Balsberg 38
CH-8302 Kloten

Telefon: 043 255 62 79
http://www.volksmusiknet.ch/

Katalog Schweizer Volksmusik Katalog 2011

hsw katalog lg katalog ghol huewe gdv hww joel plv lvl pdv whu huel whp pdw kq hql hsw glw kloten nhl uhl j j loeoel schweizer volksmusik volksmusik net lj qr lp yr elv w u w katalog r 9 hk katalog j hu dow rg 62 hun katalog vw vw katalog luv xk kh u glw 8 x 5 rx 255 xjr reh elo hk p 7 reh 2 owl plu wfk

Schweizer Volksmusik Katalog 2011 ist in diesen Kategorien gelistet

Freizeit > Musik

Ausgewählte Katalogseiten von Schweizer Volksmusik Katalog 2011

bestell-telefon 043 255 62 79 9 hqdx -dkuh qdfk ghp huvwhq 7rqwuljhu lvw glh qhxvwh glh vhfkvwh hqwvwdqghq 8qwhu ghu /hlwxqj yrq dqlho :doolpdqq kdehq glh 0dqqhq dxv $osqdfkvwdg zlhghuxp ehvrqghuv vfk|qh /lhghu dxijhqrpphq 0lw dxi ghu qhshvwll2ujhohu $osqdfk 7lwho -rgohuvwluq $eljvxqqh u 9rumxw]hu 6¶3odjh ohkeohpol -xw &kullwhuh-xw ¶$oshurvh vlqg dp eohkh olheh 0lqvfk u :lvlelujhu +lu]whhq xyd 3uhlv 6u fkr yrp lwwhuol ©%rglvwlqgljl &krvfkwª lh /lqgohundshooh fkr yrp lwwhuol zxugh lp -dkuh jhjuqghw lqh %hvrqghukhlw lvw hv gdvv vlh mh qdfk $qodvv lq zhfkvhoqghu %hvhw]xqj dxivslhohq 6r vlqg dxi ghu ghq dxfk johlfk guhl Årupdwlrqhq´ xqg glh yhuvfklhghqvwhq 6wlo ulfkwxqjhq ]x k|uhq 0lw ]x ghu uxssh jhk|uhq 3lxv 5xkvwdoohu ulhgho +hujhu %hql +hujhu 6wh idq ,qghuelw]lq 6whidq +hlq]hu xqg 2vl =xuÁxk 3uhlv 6u $groi 6wlkol ©0 v -rgohuolehª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj lh vfk|qvwhq -rgho olhghu yrq $groi 6wlkol +dow xqyhujhvvhq xqg lpphu qrfk eholhew hvxqjhq yrq

bestell-telefon 043 255 62 79 9 heughu :lhgphu © eholhewh 0horglhqª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj 9lhoh jhvxfkwh xqg eholhewh -rghoolhghu ghv -rghogxhww heughu :lhgphu jlew¶v qxq hqgolfk zlhghu dxi ghu yru olhjhqghq lqh xqgjuxeh iu dooh -rgohu iuhxqgh /lhghu glh pdq qxu yrq ghq :lhgphuv k|uhq zloo /lhghu v¶%lujelfkol huw elq l gh khl u 6fkqhhzhlgmxw uxhvv hu 6fkzlq jhuexhe 8i gu +rfkmdjg +huevfkw dp %luj lh vfk|qvwl w $p 6hhehujvhh &kloelwdj u 5dpv olmxw 0rujh xihp udw gh ghoz vv 3uhlv 6u /lqgohuwulr :lowluxhvv ©=xp whª =xp mlkuljhq -xelolxp kdehq 8uv xw $uplq 0xuhu xqg 3klolss xw glh yruolhjhqgh surgx ]lhuw $ov dvw plw dxi ghu olvdehwk qghuolq +dfneuhww $xi glhvhu lvw gdv ehukpw eh ufkwljh :xqvfknrq]huw+lwsdudghq6wfn Å$p 6hss vh &kdwv´ ]x Àqghq :hlwhuh 7lwho ,p 5|vvol ]¶$pghq gl 6fk|oohql -xqj xqg vfk|q 6fkqhhklvol u 6djhÀhohu :lowl0d +hlfkr hehuh +dvhplwwolsdvv xhoolqj %dqmr %lp 6hss lp 6fklfkhjuxqg 7ulss 7udssxyd 3uhlv 6u 7ulr 5|wvwrfn ©9rooh 3xooh

bestell-telefon 043 255 62 79 9 3hwhu 5rwk ©6w -rkdqqhu :lhqdfkwª lhvh Åvhqqlvfkh :hlkqdfkwvpxvln´ vfkulhe 3h whu 5rwk iu vhlqhq .lufkhqfkru yrq $ow 6w -r kdqq lp 2ehuwrjjhqexuj 0lwzlunhqgh ydqjholvfkhu .lufkhqfkru $ow 6w -rkdqq 0dq iuhg :hwol +xjr .dpp 6xvdqqh %lvvlj $uwkxu $heol 3hwhu .uhvvlj xqg 3hwhu 5rwk 7lwho :hlk qdfkwvmrgho -rkdqqhv ghu 7lihu $yh 0duld h vdqj ghu 0duld /lhg ghv =dfkduldv hvdqj ghv qjhov /lhg ghu +luwhq /lhg ghu :hlvhq 7urvw olhg dxi ghu oxfkw 6fkoxvvfkru 3uhlv 6u -rgohunoxe ,qqhuwnlufkhq ©%lujdqgdfkwª hu -rgohunoxe ,qqhuwnlufkhq /hlwxqj $qwmh +jol kdw vlfk glh yruolhjhqgh ]xp mlkuljhq .oxe -xelolxp ]xp hvfkhqn jhpdfkw hjuqghw zxu gh ghu .oxe xqg khxwh vlqjhq 6lqjhu lp $owhu yrq elv -dkuhq plw 0lw dxi ghu 7ulr 0dunxv /lhel /lhghu el qh -rgohuexhe %luj zdqghulj %xrfkvhukruqmxw 0l -xjhqg w elqh %xuhexhe 6whlqpdqqgol-xw %lujdqgdfkw +w jhlw hv ]¶$os u %lujedfk +hhfk reh $evfklhg yr gu $os xyd 3uhlv 6u -rgohunoxe xjjhuvk|uqol ©%lv vwro h -rgohu ]v

bestell-telefon 043 255 62 79 9 ©$oov zdv euxxfkvfk xi gu :low gdv lvfk /lhelª lh vfk|qvwhq /lhghu yrq uqvw -dnrehu lh xu fkljh oduqhu %huhlwv lp -dkuh kdw uqvw -dnrehu gdv huvwh yronvwpolfkh /lhg yhu|iihqwol fkw ljhqwolfk zduhq glh phlvwhq .rpsrvlwlrqhq iu ghq udqg 3ul ghu 9ronvpxvln jhgdfkw rfk glh huqvhkrehuhq hundqqwhq qlfkw zdv lkqhq yrq uqvw -dnrehu dqjherwhq zxugh vgdxhuwh -dkuh elv uqvw -dnrehuv +lw7lwho Å$oov zdv euxxfkvfk xi ghu :low´ huvwpdov dp 6fkzhl]hu huqvhkhq ]x vhkhq xqg ]x k|uhq zdu 3uhlv 6u ghoz vv6wluqhq©ug¶-rgohuiulqgdª 8qwhu ghu /hlwxqj yrq uzlq 0dql kdw glh -rgohu juxssh ghoz v6wluqhq hlqh jhpdfkw zlh pdq vlfk gdv yrq ghq ghoz v6wluqhq jhzrkqw lvw 8ufklj jodvnodu xqg erghvwlqglj $ov lvwh dxi ghu %lujohuphlwvfkhql ulqghozdog xqg 6fkz hu|ujhol4xduwhww -rvvl%xheh ulqghozdog 7lwho +huevfkwvwlpplj zlwwhu6xqqwlj u g¶-rgohuiuqgh ¶:low zlu yroo %oxhph u uhk olj lvfk rx vfkr xi g¶%lujh fkr v %lujohufklqg v bosohuolhg 0lv $oskwwol xyd 3uhlv 6u

bestell-telefon 043 255 62 79 9 62h .dsshohudvvhu ©v¶%hvfkwª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj 7lwho ghv zrko eh ndqqwhvwhq 6fkz hu|ujhol xhwwv ghu gdpdoljhq =hlw dxv ghp %huqelhw 0lw +dqvuxhgl .dssh ohu :huqhu dvvhu :dowhu 0dghu %dvv 3hwhu =zdkohq %dvv udq lvohu %dvv xqg 5xhgl 6hl ohu %dvv 7lwho 6fkzdu]hqexujhu0duvfk 2uljl qdodxiqdkph jphwolfkh fn lu 6fk|qhwdq qh 0lu j|k qr odqj qlw khl 5|phuedgsodxvfk $oshu|vol %lp uhg ]¶$phulnd v 7lq]ol iu g¶5rvpdulh u $hwwl lp 6fkxvv xyd 3uhlv 6u 9rq xqwhq 5hqjjol ©6¶ lvfk qpph glh wª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj qgolfk lvw glh zlh ghu huklowolfk 0dulh7khuhv yrq xqwhq xqg 5xhgl 5hqjjol plw ghu vfk|qvwhq -rghoolhghu 0lw dxi ghu -rgohufk|uol hxhqvhh xqg -rg ohunoxe 5rjjzlo %hjohlwhw zlug gdv xr yrq :lool 9dorwwl 8hol 0rrvhu xqg 7xul 6fkhooehuj 7lwho 6fkplhgh/lhgol 6¶&klofkol hpvmljhu jvfklqnwh 7dj v bosol 6¶xjjhu wol dqnedu nhlw 0lv olhe 0hwl %luqelhw hlvvhshwhu .d phudgh %lwwjo|jjol xyd 3uhlv 6u 6zlvv /lqgohudpeohuv ©2 ª lh eholhewhvwhq

bestell-telefon 043 255 62 79 9 $oshqjuxvv uxwljhq ©9ru hp $oskwwolª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj 7lwho +dqgrujhogxhww 6fkz hu|ujholgxhww xqg /lqgohundshooh $oshq juxhvv uxwljhq xqwhu ghu /hlwxqj yrq /ruhq l rydqhool $oohv 2uljlqdodxiqdkphq dxv ghq -dkuhq elv 7lwho %lp &kolxv lq $oshu|vol hog doohlq pdfkw qlfkw jofnolfk $ehu hv ehuxkljw uxhvv yrp 7vfklqjhihog lqh iu glh +doellqljh iuhxwl -xjhqg 9ruhp $okwwol v %xxuhphlwhol =lphvwdk xqg ]lphkd ,p 9rjhovdqj &k|pphw jxhw khl /lheh /wol xyd 3uhlv 6u 64 6wrfnkruq © lh ehvwhq 6fkodjhuª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj -hw]w lvw vlh zlhghu huklowolfk glh phlvwyhundxiwh ghv 6fkz ]hu|ujholtxduwhwwv 6wrfnkruq zxugh glhvh surgx]lhuw xqg zdu ohlghu odqjh dxvyhundxiw lqh 0xvv iu dooh 6wrfnkruquhxqgh 7lwho :howhqexppohu +hlpdworv 6r hlq lqj 6slho plu hlqh 0horglh %odxh 1dfkw dp +dihq +hfn 0hfn 8hehu ghq :hoohq 7xoshq dxv $pvwhu gdp 6lhehq hlqvdph 7djh =rÀqjhu0duvfk :hqq hv $ehqg zlug :klwh &dwv %oxhv xyd 3uhlv 6u -rgohufk|uol =xojwdo ©xv 7udglwlrqª

bestell-telefon 043 255 62 79 9 723 76 ©%rvvexhehª lh phlvwhq ghu ehndqqwhq Å/lhgol´ xqg 6wfnh vlqg dxi ghu yruolhjhqghq r gudxi 8qg qdwuolfk dxfk hfkwh xufkljh 9ronvpxvln +lwv ghu %rvvexheh 0lw dxi ghu v¶7ulxpol 1xph qlg jvfksulqjw 0dfkw¶v lfkw |sslv hu /xpshqvdppohu u 6fklulvfko ihu $owh /lheh urvwhw qlfkw 8i hp 6lvvhololiw 0lv olheh .lwkhol 1lpp hv qlfkw vr wudjlvfk 0hqvfk uhj gl grfk qlw xi .dqgoedxhu0duvfk hu %de vlwwhu hvhv 6fkz huolqgol xyd hu %r 3uhlv 6u 9 6wdghopdqq © dv vfk|qvwh dxv -dkuhqª 6hlw -dkuhq vwhkhq 9uhq xqg udq 6wdgho pdqq xqhupgolfk dxi ghu %kqh xqg huiuhxhq lkuh =xk|uhulqqhq xqg =xk|uhu lpphu zlhghu u vlh jlow qrfk lpphu dov zlfkwljvwhv lp /hehq Å dqnedunhlw´ 8qg gdkhu p|fkwhq vlh dxfk plw ghu yruolhjhqghq xqg doohq lkuhq jurvvhq uiroj doohq uhxqghq gdqnh vdjhq lqh 6dppoxqj ghu vfk|qvwhq xqg ehndqqwhvwhq /lhghu yrq 9uhq xqg udq 6wdghopdqq 0lw doohq :xqvfknrq]huw +lwv yrq 9uhq xqg 5xhgl 6wdghopdqq 3uhlv 6u © xufkljv plw hp gujholª

bestell-telefon 043 255 62 79 9 8uqhu xrv ©2k mhvvhv qhl +huu 3iduuhu ª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj /xvfkwljl /lhgol xqg xufkljl 7lq]ol 0lw dxi ghu :lvl xqg %luwl %luwl xqg .dul /lqgohundshooh fkr yrp .lq ]lj +xlvpxvlj 7uxwwpdqq 7lwho 2k mhvvhv qhl +huu 3iduuhu $p 6fkzlqjhudeh v $oshfkdoe $owl /lhel urvfkwhw qlw 8ul 5rwvwrfn 6fkqdsv gdv pxhvv l .diihh lqh -xkxl xqg gh ]rjh %lp 6hss lp 6sruwjvfkliw ]¶%lujol =rjh dp %rjh gu /dqgdpph wdq]hw /xpshzlwwhu :hqq hlqh |ssh ]zlq]jl lvfk 7dq]olhgol xyd 3uhlv 6u ©b 6xpphudelj xihp 6wrvvª 8ufkljl 0xvlj /lhghu xqg $oskruqnolqjh lqno 6fkz hu $osvljh 0lw dxi ghu $oskruq7ulr $osvweol /lqgohuwulr 5lfnhqedfk/dlpedfkhu 6fkz hu|ujholgxr ,whqude xqg dplolhqnd shooh udq xqg -rodqgd 6fkplglj %fkhogxr 7rql xqg :dowhu 7rql 6fkusi xqg ;dyhu 6fkxohu 7lwho .luqvhu 0hlwol $ehqgurw %lujiulhghfkr yrp 3udjhosdvv %lp ;dyhul lp $osvweol 6wrrv u uxwwohu -xw xv gu 6fkzlhuljhu bowhu dov ehlgh 0 wkhq 6wrrvidkuw ]xp ;dyhul xyd 3uhlv 6u 3hwhu 5rwk ©q dvfkw ri ughª

bestell-telefon 043 255 62 79 9 ©$osh /lqgohu6wlppljª 0lw dxi ghu -xold 6whlqhu lh xufkljh oduqhu 6rh7 6lqqheheoh 7ulr :logedfk dp 5ljl dxv rogdx fkr yrp 9lw]qdxhuvwrfn 5xh gl 0duw /7 %uqgohu u 6fkxohu0xkhlp %ujohu5lfnhqedfkhu 6hss 7uwvfk plw gh /lqgohun|qlj fkr yrp lwwhuol 6rh ,whq ude .3 heu ,pkro &kduo 6fk|qhqehujhu g%hl]hk|fnohu /4 7dq]erghq 5dq]dsihmrgohu xqg ulfnwdo 0xvlndqwhq 2ezdogqhu fkrmrgohu $uqr xqg &duor fkr yrp 9lw]qdxhuvwrfn 3uhlv 6u © -rghoolhghu xqg xufkljvª %r :lhghuyhu|iihqwolfkxqj -rgho olhghu xqg dqghuh xufkljh xqg udvvljh 9ronvpxvln lq hlqhu hvfkhqner 7rwdo v 0lw dxi ghu u :logkxxvhu 6xqqwljprujh jvfklqnwh 7dj 8i gu hpvmdjg uhkoljv w v wdjhw %luj eoxhph %khw lv rww gu &khkhuvwdqg 6hqqh /leh el h -rgohuexhe :hqq g¶6fkqhhedooh eohkh uhxqgvfkdiw v &klofkol uqgh zhl phu vl /dvv gu qr hv elw]ol w u lpvmljhu $os8iidkuw v¶+hlfkr +hl]xh xyd hu r 3uhlv 6u fkr yrp 7|gl ©8ufklj uxqgª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj $xiqdkphq dxv ghq -dk uhq xqg

bestell-telefon 043 255 62 79 9 fkr yrp 6fkolhul ©uxhvv yrp 8ul5rwvwrfnª =xp mlkuljhq -xelolxp lvw gdv /lqgohuwulr zlhghu lqv 6wxglr jhjdqjhq ,q ghu ehndqqwhq xqg eholhewhq $uw lvw glh 3urgxnwlrq qxq dxi 5dvvlj xqg xufklj 0lw dxi ghu dov dvw 2ol yld ,pkro %orfnÁ|wh 7lwho .ohlq 5rvpdulh u hzlj 6rogdw 6fkzdoehq]xj vr lvfk uhfkw $qghupdwwhu 0hlwhol uxvv yrp 8ul 5rwvwrfn +devexujhu 0dvrond 6fkz hu|ujhol6fkrwwlvfk 2olyld hu zxfkwljh 6hss $p ohvfkvhhol .dvl rghu fkdvl qlw 3rw wxxvlj xyd 3uhlv 6u fkr yrp 9lw]qdxhuvwrfn © 7rwdo xufkljª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj ,q ghu eholhewhq 6hulh 2 lvw glhvh r huvfklhqhq 6wfnh 7lwho g¶vhoelujhu lp 6fkxvv ]¶%vxhfk xi +lq whuelujh 5rkuedfk6fkw]hq 0lw 9roogdpsi +hxhw l gu xhwzlqgh u ulw lp 6fkxvv ,oo jdxhu 6hqqhfkloel 6fkqjjlr 3uhÀjvÀhehu h 6fklwwelujohu ljhwl &krvfkw h /lehvorxi 0lwhqdqg jdkwv ehvvhu v¶5rp 6fklw]hol 1dfk hp -w]oh qr hv 6wpsol qljlq ghu %hujh -rvw zlug oxvfkwlj 6lqqh&kloel 9lw]qdx xyd hu r 3uhlv 6u -rgohuiuqgh yr

bestell-telefon 043 255 62 79 9 © 6fkz hu|ujhol osÀj xqg wlq]ljª :lhghuyhu|iihqwolfkxqj 7lwho 6fkz hu|u jholrupdwlrqhq 0lw dxi ghu 7rql xqg 0dunxv 1xvvedxphu 6fkorvvelujexhel $eorqgl,pkri dplolhqndshooh xkuhu heughu 1xvvedxphu lh xufkljl