Grand Cinema C3X von SIM2

Weitere SIM2 Kataloge | Grand Cinema C3X | 14 Seiten | 2008-07-24

Werbung

Seite 7 von Grand Cinema C3X

3-chip-dlp®-system aáÉ dê~åÇ `áåÉã~» `pu oÉáÜÉ ÄÉåìíòí ajaë îçå qÉñ~ë fåëíêìãÉåíë eaáÖáí~äÉ jáâêçëéáÉÖÉäfi ÇáÉ ÖÉä~åÖíÉ ÇáÉëÉë píêÉìäáÅÜí ~ìÑ ÇáÉ iÉáåï~åÇ ìåÇ ÄÉÉáåíê®ÅÜíáÖíÉå Ç~ë hçåíê~ëíîÉêÜ®äíåáë ÇÉë éêçàáòáÉêíÉå _áäÇëkk få ÇÉê ajajdÉåÉê~íáçå ïáêÇ ÉáåÉ aimjqÉÅÜåçäçÖáÉ=j=táÉ=ëáÉ=Ñìåâíáçj åáÉêí=ìåÇ=áÜêÉ=sçêíÉáäÉw mêçàÉâíçêÉå ìÑ=ÇÉê=dêìåÇä~ÖÉ=îçå aimjqÉÅÜåçäçÖáÉi=ÖÉéä~åí=Ñê=ëÉÜê ÜçÜÉ áäÇèì~äáí®í=çÇÉê åïÉåÇìåÖÉå ãáí=ÜçÜÉê=eÉääáÖâÉáí=ïáÉ áå=háåçë=ìåÇ dêçê~ìãÇáëéä~óë=îÉêíê~ìÉå ìÑ=ÉáåÉ=p ajaj`ÜáéjhçåÑáÖìê~íáçåi=ìã ÄÉÉáåÇêìÅâÉåÇÉ áäÇÉê=òì=ÉêòÉìÖÉåk=aáÉ sçêíÉáäÉ=îçå=aim=ÖÉÖÉåÄÉê hçåâìêêÉåòíÉÅÜåçäçÖáÉå=ëáåÇw ëÅÜåÉääÉêÉê=máñÉäêÉ~âíáçåi=ÜÉêîçêê~ÖÉåÇÉê hçåíê~ëí=ìåÇ ìÉêÖÉïÜåäáÅÜ ä~åÖï®ÜêÉåÇÉ=wìîÉêä®ëëáÖâÉáík åçêã~äÉêïÉáëÉ ~äë d`Üáéëd ÄÉòÉáÅÜåÉí ïÉêÇÉåk aáÉ båíïáÅâäìåÖ ÇÉë aja ìãÑ~ëëí=ÉáåÉ=oÉáÜÉ=îçå=léíáãáÉêìåÖÉå òìê sÉêÄÉëëÉêìåÖ ÇÉê iÉáëíìåÖ ìåÇ äáÉÑÉêí ~ääÉ îçå ÜÉìíáÖÉå eáÖÜj aÉÑáåáíáçåjnìÉääÉå ÉêÜ®äíäáÅÜÉå aÉí~áäëk k a~ë jçÇÉää `pu nmum ÄÉåìíòí áå ëÉáåÉã aÉëáÖå ÇÉå a~êâ`Üáéq» `Üáéë~íò=åÉìÉëíÉê=dÉåÉê~íáçåk a~êâ`Üáé» äáÅÜí~ÄëçêÄáÉêÉåÇÉ _ÉëÅÜáÅÜíìåÖ ~ìë ?ÇìåâäÉã jÉí~ää ~ìÑ ÇáÉ fååÉåëÉáíÉ àÉÇÉë `Üáéë ~ìÑÖÉíê~ÖÉåk aáÉë îÉêÜáåÇÉêíi Ç~ëë píêÉìäáÅÜí ~ìÑ ÇáÉ iÉáåï~åÇ ÖÉä~åÖíi ïÉåå ÇáÉ péáÉÖÉä ïÉÖâáééÉåkk jÉêâã~äÉ aáÉ ÇÉë ÉáåòáÖ~êíáÖÉå a~êâ`Üáé»jaja eîÉêêáåÖÉêí ÇÉê dêÉ ìåÇ ÇÉë aimjaja=áã=aÉí~áäw báå=ajaj`Üáé=ÄÉëíÉÜí=ìåíÉê åÇÉêÉã ~ìë ÉáåÉã cÉäÇ îçå ëÅÜïÉåâÄ~êÉå jáâêçëéáÉÖÉäåk aáÉëÉ ÉêòÉìÖÉå Éáå sáÇÉçj=çÇÉê=dê~ÑáâÄáäÇi=áåÇÉã=ëáÉ=iáÅÜí ~ìÑ ÉáåÉ mêçàÉâíáçåëÑä®ÅÜÉ eiÉáåï~åÇf êÉÑäÉâíáÉêÉåk tÉåå ëáÅÜ Éáå ajaj péáÉÖÉä îçå=ÇÉê=iáÅÜíèìÉääÉ=ïÉÖâáééíi ïáêÇ Éáå âäÉáåÉê pé~äí ÖÉÑÑåÉíi ÇÉê píêÉìäáÅÜí îÉêìêë~ÅÜíkk få ajaj póëíÉãÉå ÇÉê ÉêëíÉå dÉåÉê~íáçå máñÉä~Äëí~åÇÉëf îÉêêáåÖÉêå ÇáÉ iáÅÜíëíêÉììåÖ ìåÇ ÉêÜÜÉå ëç ÇÉå _áäÇâçåíê~ëí ehorbf ìåÇ îÉêÄÉëëÉêå ÇáÉ=pÅÜï~êòï~ÜêåÉÜãìåÖk ìÉêÇÉã áëí=ÇÉê=a~êâ`Üáé»=Éáå=c~ëí=qê~Åâ=máñÉä ecqmf Üáéi=ÇÉê=ÇÉå=ä®ëíáÖÉå=aáíÜÉêáåÖ bÑÑÉâí ìã òáêâ rmb êÉÇìòáÉêí ìåÇ Ç~ãáí=ÉáåÉ ìëÖÉëéêçÅÜÉå=å~íêäáÅÜÉëi âêáëí~ääâä~êÉë áäÇ=ÉêãÖäáÅÜík 9 10