Dataflex 2013 von monitorhalterung.de

Weitere monitorhalterung.de Kataloge | Dataflex 2013 | 164 Seiten | 2013-12-02

Werbung

Kontakt zu monitorhalterung.de

BTS Business Trading Shops GmbH
Schnackenburgallee 41b
22525 Hamburg

Telefon: +49 (0) 40 - 50050560
Fax: +49 (0) 40 - 50050561
Email: info@monitorhalterung.de
http://www.monitorhalterung.de/

Dataflex 2013 ist in diesen Kategorien gelistet

Professionell > Büro

Ausgewählte Katalogseiten von Dataflex 2013

about this product overview ,q wklv surgxfw ryhuylhz d odujh sruwlrq ri wkh dwdÀh dvvruwphqw 2011 can be found the product overview has been separated per product range and product series also you can search by product qxpehu ru 6.8 lq wkh surgxfw qxpehu uhihuhqfh olvw li rx duh idploldu zlwk rxu surgxfw qxpehuv $w wkh wlph ri sulqwlqj wklv ryhuylhz zdv xs wr gdwh exw dv rx nqrz dwdÀh lv frqvwdqwo developing new products we therefore advise you to visit our zhevlwh uhjxoduo iru wkh odwhvw ghyhorsphqwv dqg xsgdwhv 6xssohphqwdu wr wklv surgxfw ryhuylhz rxu zhevlwh lv ¿oohg zlwk yhu ghwdlohg surgxfw vshfl¿fdwlrqv vxfk dv gdwdvkhhwv sgi¶v whfkqlfdo exoohw srlqwv dqg pxfk pruh :h vwurqjo dgylvh rx wr frqvxow wkh zhevlwh zkhq dgglwlrqdo surgxfw lqirupdwlrq lv uhtxluhg our mission 2xu surgxfwv fuhdwh pruh hi¿fdf surgxfwlylw dqg frpiruw dw wkh frpsxwhu zrunsodfh 2xu surgxfwv duh ri wkh kljkhvw txdolw dqg dydlodeoh lq vhyhudo sulfh udqjhv :h ghvljq iurp dq hqgxvhu

viewmaster m3 monitor arm 843 7kh 0 Àdjvkls ,w uhsuhvhqwv h[dfwo zkdw wkh 0 vhulhv lv fdsdeoh of designed for dealing rooms in banks stock exchange solutions and observation application users demanding the best the market has to offer by combining long-wings and connecting these using a bay kit one can create a truly imposing eye-catcher able to mount eight 24 widescreen monitors viewmaster m3 monitorarm 843 het vlaggenschip van de viewmaster m3 lijn laat exact zien waar de m3 serie toe in staat is ontworpen voor dealing rooms bij edqnhq revhuydwlh srvwhq hq yhuvfkloohqgh kljkhqg ,7 wrhsdvvlqgen voldoet aan de hoogste gebruikers eisen door het combineren van lange draagvleugels en deze te verbinden middels een bay kit fuhshuw dwdÀh gh]h lpsrvdqwh yhuvfklmqlqj m3 m3 m3 viewmaster m3 monitorarm 843 dieses modell lässt genau erkennen was die m3-serie bietet entworfen zur montage nebeneinander für kontrollposten und yhuvfklhghqh dqghuh $qsdvvxqjhq :lug k|fkvwhq $qvsufkhq ghu

viewmaster m wall mount 032/033 7klv ixoo glhfdvw doxplqlxp zdooprxqw ghvljqhg vshfl¿fdoo iru wkh 9lhz0dvwhu udqjh fdq krog yluwxdoo dq frq¿jxudwlrq $fwv dv d ¿[wxuh dv zhoo dv d slyrwlqj srlqw 7kh vwurqj exw frpsdfw ghvljq riihuv xvhuv pd[lpxp vwdelolw :khq prxqwhg rq ohvv vwlii surfaces like wood hpl mdf or plaster the solid steel back plate supplied with the wall mount provides extra support viewmaster m muurbevestiging 032/033 m-modular m-modulair m-modular deze volledig uit gegoten aluminium vervaardigde wandhouder is vshfl¿hn yrru gh 9lhz0dvwhu vhulh rqwzrushq hq guddjw elmqd honh opstelling handelt zowel als draagpunt en draaipunt het sterke frpsdfwh rqwzhus elhgw kddu jheuxlnhuv pd[lpdoh vwdelolwhlw :rugw geleverd inclusief sterke stalen achterplaat voor additionele steun bij montage op oppervlakten van hpl hout of mdf viewmaster m wandbefestigung 032/033 lhvhu dxv $oxplqlxp jhjrhqh :dqgkdowhu lvw vsh]lhoo iu glh viewmaster-serie entworfen und trägt fast alle

monitor arms viewmate 7kh dwdÀh 9lhz0dwh surgxfw udqjh lv d frpsohwh vhulhv ri prqlwru vxssruw vroxwlrqv wkdw dlpv iru d vlpsoh dqg diirugdeoh vhwxs $w wkh ri¿fh ru dw krph 4xlfno wudqvirup dq ghvn lqwr dq hujrqrplfdoo uhvsrqvleoh zrunsodfh 7kh 9lhz0dwh vhulhv frqvlvwv ri d ydulhw ri surgxfwv doo zlwk wkhlu rzq vshfl¿f txdolwlhv dqg ixqfwlrqv monitorarmen viewmate +hw dwdÀh 9lhz0dwh surgxfwhq jdppd ehvwddw xlw hhq frpsohwh vhulh ydq prqlwru rqghuvwhxqhqgh rsorvvlqjhq zhonh ]lfk ulfkw rs hhqyrxgljh hq ehwddoeduh rsvwhoolqjhq 9rru rs ndqwrru ri lq kxlv h 9lhz0dwh surgxfwhq wudqviruphuhq lq hhq kdqgrpguddl hon exuhdx wrw hhq hujrqrplvfk yhudqwzrrugh zhunsohn h 9lhz0dwh vhulh ehvwddw xlw yhuvfkloohqgh surgxfwhq phw hon kxq hljhq vshfl¿hnh nzdolwhlwhq hq ixqfwlrqdolwhlwhq monitorarme viewmate lh dwdÀh 9lhz0dwh 3urgxnwvhulh ehvwhkw dxv hlqhu nrpsohwwhq 6hulh yrq 0rqlwru vxqjhq glh sudnwlvfk xqg eh]dkoedu vlqg u gdv %ur rghu ]x +dxvh lh 9lhz0dwh 3urgxnwh yhuzdqghoq

viewmate ecoline monitor arm 222 7klv frolqh vroxwlrq lv surri wkdw prxqwlqj wzr prqlwruv hujrqrplfdoo grhv qrw kdyh wr frvw pruh wkdq wkh prqlwruv wkhpvhoyhv $gmxvwdeoh khljkw ghswk dqg ylhzlqj dqjohv viewmate ecoline viewmate ecoline viewmate ecoline viewmate ecoline monitorarm 222 lw frolqh surgxfw ehzlmvw gdw hhq volpph rsorvvlqj yrru khw hujrqrplvfk jheuxln ydq wzhh prqlwruhq qlhw gxxughu krhiw wh ]lmq gdq gh prqlwruhq ]hoi do zduhq 2rn glw surgxfw khhiw hhq yhuvwhoeduh nlmnkrhn krrjwh hq glhswh viewmate ecoline monitorarm 222 lhvhv frolqh 3urgxnw ehzhlvw gd hlqh vxqj iu ghq hujrqrplvfkhq heudxfk yrq ]zhl %logvfkluphq qlfkw whxuhu vhlq px dov glh 0rqlwruh vhoevw $xfk glhvhv 3urgxnw kdw hlqhq hlqvwhooeduhq %olfnzlqnho khq xqg 7lhihqyhuvwhooxqj dfx nr 52.222 colour kleur farbe vloyhu ]loyhu vloehu viewmate ecoline monitor arm 260/262/263 7klv yhuvlrq frpelqhv vwuhqjwk sudfwlfdolw dqg xvdelolw lq rqh sdfndjh $oorzlqj xvhuv wr dgmxvw wkh khljkw ri wkhlu gxdo prqlwru vhwxs

pc solutions pc solutions are various products built for housing protecting mounting mobilizing or securing the workplace computer our cpu solutions are divided into two categories cpu holders stands and cpu protection cases pc oplossingen pc oplossingen is een productenreeks welke gemaakt zijn voor het omkasten beschermen monteren mobiliseren of beveiligen van de computer op de werkplek onze cpu oplossingen zijn opgedeeld in twee categorieën cpu houders/stands en cpu bescherm behuizing pc lösungen unsere cpu lösungen umfassen verschiedene produkte für unterbringung schutz befestigung mobilisierung oder sicherung von computern am arbeitsplatz das sortiment ist in zwei kategorien unterteilt cpu-halter ständer und cpu-schutzgehäuse p pc solutions by dataflex cpu holders pc security cpu houders beveiliging cpu halterung pc sicherheit protection cases cpu bescherm behuizing cpu schutz gehäusen 82

cable management no one likes to see all different types of cables running past and under their desks waiting to be tripped over not only does decent cable management prevent this it does so much more when data and power cables are properly concealed or bundled workspaces are easier to clean so less dust can settle 7khuhiruh wkh fkdqfhv ri d ¿uh duh reduced systems run faster for longer periods of time and are easier to manage by it personnel even wkh ryhudoo dsshdudqfh ri wkh ri¿fh is much neater and tidier all good uhdvrqv wr fkrrvh dwdÀh &deoh management solutions kabelmanagement niemand is gediend van de bij het bureau rondzwervende kabels waar men vervolgens overheen kan struikelen fatsoenlijk kabelmanagement voorkomt dit niet alleen het kan zoveel meer wanneer de data en elektriciteitskabels op de juiste manier weggewerkt of gebundeld zijn zijn werkplekken gemakkelijker schoon te maken waardoor stof niet de kans krijgt zich te nestellen hierdoor wordt de kans op brand

ergonote notebook stand ha 450/460 7kh ujr1rwh qrwherrn vwdqg lv d khljkw dgmxvwdeoh dfu olf qrwherrn udlvhu 7kh ujr1rwh lqfolqhv dqg udlvhv wkh vfuhhq ri d qrwherrn wr h hohyho 0dnlqj lw hdvlhu dqg pruh sohdvdqw wr zrun rq wkh qrwherrn iru vhyhudo krxuv 7klv yhuvlrq kdv fxwrxwv iru h[wud qrwherrn frrolqj fdsdflw 7r eh xvhg zlwk dgglwlrqdo nh erdug and mouse notebook stands notebook stands notebookständer ergonote notebook stand hv 450/460 h ujr1rwh oddw gh qrwherrn yrruryhu khoohq hq yhukrrjw gh]h ]rgdw khw vfkhup rs rrjkrrjwh zrugw jheudfkw +rrjwhyhuvwhoeddu lq ]hv grru gh jheuxlnhu wh yhunlh]hq vwdsshq +lhugrru lv gh vwdqg jhvfklnw yrru dooh qrwherrnv wrw lw prgho lv yrru]lhq ydq yhqwlodwlh rshqlqjhq h qrwherrnvwdqg glhqw jheuxlnw wh zrughq met een los toetsenbord en een muis ergonote notebookständer hv 450/460 hu ujr1rwh qhljw gdv 1rwherrn qdfk yruqh xqg eulqjw hv dxi $xjhqk|kh khqyhuvwhooedu yrq pp lq vhfkv 6wxihq hhljqhw iu iu qrwherrnv elv %hoiwxqjvvfkolw]h iu ehvvhuh

tvmotions® bracket 500 7klv dwdÀh 79prwlrqv 0dqxdo :doo 0rxqw Àdw vfuhhq 79 eudfnhw lv xqltxh zkhq lw frphv wr Àh[lelolw xvhu iulhqgolqhvv dqg ixqfwlrqdolw ,wv ghjuhh pd[lpxp vzlyho udqjh wr wkh ohiw dqg ghjuhh pd[lpxp vzlyho udqjh wr wkh uljkw dqg frxqwhu edodqfh vsulqj vxssruwhg ghjuhh wlow ixqfwlrq pdnhv wklv surgxfw yhu yhuvdwloh dv wr lqvwdoo hdv wr rshudwh qhz glphqvlrq lq zdwfklqj 79 tvmotions® beugel 500 tvmotions® tvmotions® tvmotions® h dwdÀh 79prwlrqv 0dqxhoh 0xxuehyhvwljlqjvehxjho lv xqlhn dov khw ddqnrpw rs Àh[lelolwhlw jheuxlnvyulhqgholmnkhlg hq ixqfwlr qdolwhlw +hw pd[lpdoh ]zhqnehuhln ydq qddu olqnv qddu uhfkwv hq gh qhlj ixqfwlh grru whjhqjhzlfkw elhghqgh yhhu pdnhq glw surgxfw ]hhu yhho]lmglj hqyrxglj wh lqvwdoohuhq hhqyrxglj wh ehglhqhq hq qlhxzh glphqvlh lq 79 nlmnhq tvmotions® wandhalterung 500 lhvh dwdÀh 79prwlrqv pdqxhooh :dqgkdowhuxqj lvw hlq]ljduwlj zhqq hv xp oh[lelolwlw heudxfkhuiuhxqgolfknhlw xqg xqnwlrqdolwlw jhkw hu pd[lpdoh

53.412/413 40 180 180 360 53.582/583 80 360 360 viewmaster 53.592/593 53.110 395 180 360 80 180 360 30 5 53.843 480 480 480 215 240 480 53.833 390 350 310 480 480 310 710 710 146

viewmaster viewlite viewmate viewknight combo pc solutions pc oplossingen pc lösungen cable management kabelmanagement kabel management desk ergonomics av solutions av oplossingen av lösungen printer solutions printer oplossingen drücker lösungen dwdÀh ,qwhuqdwlrqdo %9 .ulpshq dg vvho 7kh