DAMMANN-trac 2017 (Polnisch) von Herbert Dammann

Weitere Herbert Dammann Kataloge | DAMMANN-trac 2017 (Polnisch) | 16 Seiten | 2017-07-18

Werbung

Kontakt zu Herbert Dammann

HERBERT DAMMANN GmbH

Zentrale
✆ +49 4163 8163-0
Telefax: +49 4163 8163-71
✉ info@dammann-technik.de

Büro und Verwaltung
Dorfstraße 17
21614 Buxtehude-Hedendorf
Anfahrt anzeigen
Produktion
Harsefelder Str. 147
21614 Buxtehude-Hedendorf
Anfahrt anzeigen
Sie erreichen uns von:

Montags bis Freitags
8:00 bis 16:00 Uhr
Samstags
8:00 bis 12:00 Uhr

Katalog DAMMANN-trac 2017 (Polnisch)

mercedes benz w 4000 l 10000 l f z 2000 mm 900 mm mm 900 a 380 n l w 1000 mm sr 7 1 p 8 p 6 25 v 50 w t 25 l r r l d 7 l 6 w g 36 a m 24 18 t t 15 m 30 25 m tracer traces trace trace min x trac i trac qd lda pdv lfk dma dmae raez fk wr hfk ql wue ruder ruede rudern hmu zv xg sra hpx dv hsv whu eh

Ausgewählte Katalogseiten von DAMMANN-trac 2017 (Polnisch)

dt 2500h s4 dt 2000h s4 Ä+ljkodqghu³ dt 3200h 3a s4 n: .0 n: .0 n: .0 7 svloqlnd 0785 0785 mercedes benz 20 0785 mercedes benz 20 mercedes benz 20 0785 mercedes benz om 0785 mercedes benz om 0785 mercedes benz om 1rupdhplvml vsdolq 86wxih,9 86wxih,9 86wxih,9 1dsĊg k gudxolf]qhvloqlnlnyá k gudxolf]qhvloqlnlnyá k gudxolf]q fkvloqlnyznyá =elruqlnsdolzd 250 l 250 l 380 l zbiornik ad blue 25 l 25 l 40 l 3uĊgnrĞü 40 km/h 40 km/h 40 km/h 3u]hĞzlw 1100 mm 1150 1900 mm 1050 mm ogumienie stan 380/90 r46 159 a8 dardowe 340/85 r48 152 a8 520/85 r42 5r]vwdznyá pp rĞ vwdád 2250-3050 mm pp rĞ vwdád 2vlhvnuĊwqh 3u]hgqldrĞ rsfmrqdoqlhrelhrvlh obie osie 3u]hgqldlw oqdrĞ skretna áxjrĞü 7850 mm 7450 mm 9500 mm 6]hurnrĞü 2550 mm 2600 mm 2550 mm vrnrĞü 3700 mm 3750 mm 3700 mm

dammann-trac 7+fr ulyhŒ 1rz k gurvwdw f]q dammann-trac 7 + fr ulyhŒ x]xsháqld jdpĊ surgxnwyz dammann-trac‘srv]f]Ċgq v ev lflfkv srmd]gvdprmh]gq znodvlhvshfmdoqhm1rzh vloqlnl nyásrpsdk gudxolf]qdlqrzd lqwholjhqwqd mhgqrvwnd vwhuxmąfd god xnádgx qdsĊgrzhjr 5hjxodwru vwhuxmh suĊgnrĞflą reurwrzą vloqlnd glhvod 078 5 wdn Īhe xzroqlü w onr w oh prf lohmhvwz pdjdqhlsrwu]heqhgrqdsĊgxk gudxolf]qhjr 6loqln 1dsĊg producent 078 7 s 6r1000 moc 180 kw 245 .0 ® 1rupdvsdolq 86wxih,9 producent poclain 6loqln qdsĊgrz nrád7 s mhp dammann-trac =elruqlnsdolzd /lwuyz zbiornik adblue /lwuyz 3uĊgnrĞü 50 km/h 3u]hĞzlw 1100 mm ogumienie 59 5r]vwdznyá 1850 2250 mm osie kierowane 3u]hgqldrĞ rsf mqlhrelhrvlh áxjrĞü 7850 mm 6]hurnrĞü 2550 mm vrnrĞü 3700 mm rsxv]f]doqd

® eu ro vi dammann-trac dt 527 3lrqlhuzrsu vnlzdf]dfkvdprmh]gq fkzsurzdg]dz 00$11wudf 7slhuzv vhu mq 00$11wudf 7 0$11wud vloqln]qrupÄ…hplvmlvsdolq8529,goduroqlfwzd .ru Äžflsá qÄ…fh]phfkdqlf]qhjrqdsÄŠgxwrqlvnlh]xĪ flhsdolzdlvládxflÄ…jxsr]zdodmÄ…fdqd ]xĪ flhsdolzdlvládxflÄ… ]xĪ flhsdolzdlvládxf sudfÄŠz 6loqln hersteller hers mercedes-benz pro producent mercedes-benz 7 7 s om 936 la moc n: .0 1rupdvsdolq euro 6 1dsÄŠg 3u]hnádgqld dlpohuzsháql ]v qfkurql]rzdqdrÄžplr elhjrzdhohnwursqhxpdw f]qlh su]háąf]dqdvnu qldelhjyz phfkdqlf]q qdsÄŠgqdf]whu nráduhrurzdqhrvlhsruwdorzh sqhxpdw f]qhkdpxofhwduf]rzh =elruqlnsdolzd =elruq =elruql 250 l zbiornik adblue zbior 25 l 3uÄŠgnrĞü 3uÄŠ 50 km/h 3u]hÄžzlw 3 1000 mm ogumienie 5 gdov]hrsfmhprĪolzh 5r]vwdznyá 2000 mm osie kierowane rgdwnrzdvnuÄŠwqdw

dammann-trac dt 2500h s4 6dprmh]gqd ] k gurvwdw f]q p qdsĊghp god gholndwqhjr vwrvrzdqld Ğurgnyz rfkurq urĞolq l qdzr]yzohwqlhgrĞzldgf]hqlhzsurgxnfmlsrmd]gyzvdprmh]gq fklsrqdgodwgrĞzldgf]hqld z surgxnfml rsu vnlzdf ]dzduwh ]rvwdo z dammann-tracµv &rud] zlĊnv]h z pdjdqld grw f]ąfh pdv q l lfk prf ]qdmgxmd rg]zlhuflhgohqlh z qdv p dppdqq wudfµv 5r]zym z nlhuxqnx rv]f]hgqrĞfl vurgnyz qdnádgf fk rv]f]ĊgqrĞfl f]dvx l zlĊnv fk xgrjrgqlhĔ sudf e á l vą qdv p fhohp 3rsu]h] frud] zlĊnv]h z pdjdqld vwdzldqh johelh rud] ]pldq nolpdw f]qhpxvlp mxĪg]lvldmsrwud¿üqdÄzv vwnr³hodvw f]qlhuhdjrzdü1dv]holf]qhrsfmh z srvdĪhqldsr]zdodmądammann-tracgrvwrvrzdüvlĊgrz pdjdĔnolhqwyzf grw f wr ur]vwdzx nyá rjxplhqld f vfkrznd dppdqqwudf 7 + 6 prĪh e ü z srvdĪrq z

® dammann-trac dt 3200h 3a s4 =zurwqrĞüqdwu]hfk rvldfk dammann-trac 7 + mhvw ]h vzrlpl wu]hpd rvldpl edug]r ]zurwq d mhjr surplhĔ zhzqĊwu]q su rjxplhqlx 5 z qrvl rnrár p su ur]vwdzlh nyá p:]dohĪqrĞflrgv]hurnrĞflrsrq lĞflhĪnl zhzqĊwu]q surplhĔlnąwvnuĊwxprjąvlĊ]plhqlü 3urplhĔvnuĊwx]dohĪ rgnrqvwuxnfmlsrmd]gxl zdkdvlĊsrplĊg plp 6,25 m dammann-trac 2nuĊw odjrz dppdqq wr wu rvlrz dammann-trac 7 + $ 6 grvwduf]dmąf z vwduf]dmąfhmprf lvlá xfląjx=hvzrmąsrmhpqrĞflą]elruqlndgrolwuyzdammanntrac 7 + $ 6 vnxwhf]qlh g]ldád qd gxĪ fk srodfk xsudzq fk :ląĪh rq vzrmą vláĊ ]h ]zurwqrĞfląsrsu]h]gzlhrvlhvnuĊwqhlk gudxolf]q fkvloqlnyzqdsĊgrz

.odzldwxudur]zdgqldf]dl.odzldwxud rsu vnlzdf]d nowa klawiatura dla dammann-trac =qrząnodzldwxuąreváxjdrsu vnlzdf]dqdexgrzdqhjr eĊg]lh ádwzlhmv]d .odzldwxu vą xplhv]f]rqh z eh]srĞuhgqlp vąvlhg]wzlh ur]zdgqldf]d g]lĊnl f]hpx rshudwru pd grvwĊsqh qd ]hzqąwu] wdnlh vdph ixqnfmh mdn z ndelqlh 7r grgdwnrzh xádwzlhqlh z reváxg]h rsu vnlzdf]d mhvw grvwĊsq gr qde fld z gzyfk zhuvmdfknodzlv]hqdnodzldwxu]h5r]zdgqldf]dl nodzlv qdnodzldwxu]h2su vnlzdf]d ® 3rgĞzlhwodqd nodzldwxud mhvw z sháql nrq¿jxurzdoqh zlĊfĪągdqhrsfmhixqnf mqhnodzlv prĪqd]plhqldü ] ndelq 7dn zlĊf srgqrv]hqlh l rsxv]f]dqlh 5r]zdgqldf]d Ğzldwád urerf]h záąf]dqlh srps l lqqh ixqnfmh prją e ü uyzqlhĪ záąf]dqh su rozwadniaczu 1rzd.delqddammann-trac 1rzd ndelqĊ fkdudnwhu xmh qdmz Īv nrpiruw l ohsv]d

3ur¿&odvvqdexgrzdq rsu vnlzdf]goddammanntrac 6sudzg]rq 3ur¿&odvv rg dppdqq mhvw grvnrqdá p x]xsháqlhqlhp dppdqq wudf = srmhpqrĞfldpl ehf]hn rg gr olwuyz rehmpxmh fdá surjudp dppdqq wudf .rqvwuxnfmh3ur¿&odvvvągrnádgqlhwdnxvwdzlrqhĪhvwdqrzlą]hvsyázsudf ] dppdqqwudf grnádgqlh grvwrvrzdqh wdn de wzru ü mhgqą fdárĞü 2su vnlzdf] prĪh e ü grvwrvrzdq gr ndĪghjrnolhqwd odwhjrw onrnlondsu nádgyzprĪolzrĞflmdnlhrihuxmhvzrlpnolhqwrp dppdqq srqlhzdĪndĪghxu]ąg]hqlhrfkurq urĞolqmhvw]exgrzdqhwdnmdnnolhqwsrwu]hexmh ,62%867huplqdo ® 1dexgrzdq rsu vnlzdf] 3ur¿&odvv mhvw vhu mqlh z srvdĪrq z nrpsxwhu ]dgdĔ ,62%86-reuhfkqhu -hjr reváxjd srsu]h] xqlzhuvdoq 7huplqdo ,62%86 l -r vwlfn mhvw mdvqdlsurvwd 6 vwhpprĪhe üur]v]hu]rq rlqqhdsolndfmh 6 vwhp

=elruqln dppdqqµdz nrqdq ]záynqdv]nodqhjrsrnu w mhvw vshfmdoq p Īhohp mhjr srzlhu]fkqld l vsudzg]rqd irupd]qlvnr]dlqvwdorzdq p]dzruhpvsxvwrz prud] zlĊnv]ąsrmhpqrĞfląmhvwádwzdgrf v]f]hqldsu]h] zexgrzdq v vwhp g v] 2gsrzlhgqlr ur]plhv]f]rqh su]hjurg zhzqąwu] ]elruqlnd ]dshzqldmą grgdwnrzh eh]slhf]hĔvwzr srgf]dv kdprzdqld ]dsrelhjdmąf qlhfkfldqhpx su]hplhv]f]dqlx vlĊ zdjl srmd]gx su]h] su]hohzdmąfą vlĊ flhf] :exgrzdq ]elruqln f vwhm zrg mhvw r srmhpqrĞfl z vwduf]dmąfhm gr fdánrzlwhjr z f v]f]hqldxu]ąg]hqldlmhvw]dlqvwdorzdq zĞurgnx flĊĪnrĞflrsu vnlzdf]d 8fkz w g v]l su]hzygflhf]rz ® =elruqln 6wdqgdugrzr rsu vnlzdf] 3ur¿ &odvvz srvdĪrq mhvwzsrgzymq xfkz w g v] l su]hzyg flhf]rz r Ğuhgqlf ´ z nrqdq ]h vwdol v]odfkhwqhm 3rgzymq xfkz w g v] pd wh ]dohwĊ Īh z

® dcd distance control dammann 1rzhzsháqldxwrpdw f]qhvwhurzdqlhehonąrg dppdqq ® wr slhuzv]h vwhurzdqlh ehoną jg]lh gzd hohphqw vwhuxmąfh sráąf]rqh vą z mhghq de z nru vwdü mh red z nru vwxmh k gudxolnĊ l sqhxpdw nĊ gr uhjxodfml ehonl 8nádg k gudxolf]q sr]zdod qd v enlh xvwdzlhqlh ehonl gr Īągdqhm sr fml d xnádg sqhxpdw f]q ]dshzqld ádjrgqh uhsr fmrqrzdqlh ehonl ]dshzqldmąf mhm rsw pdoqh xárĪhqlh 3rárĪhqlh ehonl mhvwprqlwrurzdqhsu]h]f]whu f]xmqlnlxowudgĨzlĊnrzhlnrqwurorzdqhsrsu]h]srwhqfmrphwunąwd grgdwnrz Ī urvnrsz nu zdvlá judzlwdf mqhz wzru]rqhsrgf]dvsrnrq zdqld]dnuĊwyz3u ur]zlmdqlx ]dgedqrde ]dvdgqlf]h]dárĪhqlhnrqvwuxnf mqhehonlrsur¿oxvlĊqlh]plhqlár 0rĪolzrĞü prghuql]df ml god surgxnrzdq fk xu]ąg]hĔ rfkurq urĞolq srzlqqd e ü ]dshzqlrqd

® 2eurwrzhplhv]dgárlxu]ąg]hqlhp mąfhzmhgq prrw 55:wrlqwholjhqwqhur]zlą]dqlhz]elruqlnx8u]ąg]hqlhplhv]dmąfhlf v]f]ąfhxplhmvfrzlrqh mhvwfhqwudoqlhsrĞurgnxzgroqhmf]ĊĞfl]elruqlnd:dámdnlpmhvw55:mhvwz srvdĪrq zvshfmdoqh g v]h gr plhv]dqld nwyuh uyzqlhĪ z nru vwdqh vą gr p fld ]elruqlnd 3rgf]dv plhv]dqld zdá ] g v]dpl z fk od vlĊ rg ohzhm vwurq qd sudzą srzwdu]dmąf f nolf]qlh uxfk 2gfk ohqlh g v] plhv]dmąf fkqdohząlsudząvwurqĊmhvw]dzv]hgrsdvrzdqhgrsr]lrpxflhf z]elruqlnxfr ]dsrelhjdsrzvwdzdqlxsldq 3rgf]dvp fld]elruqlndzdá]g v]dplreudfdvlĊrƒlf Ğfl nrpsohwqlhfdá ]elruqln-dngrzlrgá whvw su]hsurzdg]rqhz,qvw wxflh dammann procontrol » zdalne sterowanie whuplqdohp,62%86z srmhĨg]lh » zdalne sterowanie ]dzrudplzpdv qlh » =dsurjudprzdqlh surfhvyzsudf l f v]f]ąf fk

dual-air-system – d-a-s opcja ,qwholjhqwqhur]zlą]dqlhgodĞzldgrp fkhnrorjlf]qlhhnrqrplvwyz 3uhf mqhhnrqrplf]qhlsu md]qhgodĞurgrzlvndvwrvrzdqlhĞurgnyzrfkurq urĞolqe ádlmhvw fhohplup +huehuw dppdqqpe+ohwqlhgrĞzldgf]hqlhzexgrzlhxu]ąg]hĔgrrfkurq urĞolq]qdmgxmhuyzqlhĪrg]zlhuflhgohqlhzqdv pqrzrrsudfrzdq pv vwhplh xdo$lu6 vwhp 6 vwhp zvsrpdjdqld rsu vnx 3rgzymq p 6wuxplhqlhp 3rzlhwu]d $6 fkdudnwhu xmh vlĊ xqlndoqąexgrzągzyfkndqdáyzsrzlhwu]q fksu]hgl]dg v]ąnwyuhrvádqldmąlvwdelol]xmąvwuxplhĔ qdwu vnrz $ujxphqw su]hpdzldmąfh]d $6 » =pqlhmv]rqh]qrv]hqlhsu qlvnlfkurĞolqdfkmdnuyzqlhĪqdjráhm]lhpl » :lĊnv]dqlh]dohĪqrĞürgzduxqnyzsrjrgrz fk±2nqrf]dvrzh]delhjyzz]urvár » Īv]hsuĊgnrĞflsudf w pvdp p]zlĊnv]hqlhz gdmqrĞfl » 5yzqrplhuqhqdqrv]hqlhvxevwdqfmlf