Ford Galaxy 2019 von Ford Motor Company (Switzerland) SA

Weitere Ford Motor Company (Switzerland) SA Kataloge | Ford Galaxy 2019 | 27 Seiten | 2019-06-14

Werbung

Seite 9 von Ford Galaxy 2019

òËÏËÍÂÊýÐÎÒýÅÈ ä®·Ã²·à ×ÔÛ çÿ¸ä¸¸¼½ ×ÜÛ òõ Î×Ø×Ë´ùÏ æ²®¼®µà ØÔÖ çÿ¸äµ¾® ×ÛÖËòõËÎ××ÖË´ùÏ ØÔÖ çÿ¸äµ¾®Ë×ßÖËòõ Î×ÚÖ ´ùÏ úÝÓÚÒ é®¼ý¶½É¯¯·¾·°¼Ó ¾·­ 鮼ý¶½¼ÿ±µ²®¼¼¯¾·´½²¸· ¾·­ ñ·®Óö¸¾ÿ±Ó è¾·´½²¸· ■ ð®þ®µ¼ÿ±®²·À®»¯®» ■ ñþ®»®» íʱµ®»°»²µµ ¶²½ å±»¸¶®²·¯ý¼¼¾·° ■ éý·°À®ÿ±¼®µý·Ã®²°® ■ õÿ±®²·À®»¯®» ¶²½Ëã¾¼¼ÿ±ýµ½¿®»ÃÉ°®»¾·° ■ èý»þ²°®ËÚÔØÌ í¸¶þ²²·¼½»¾¶®·½ý·Ã®²°® ■ 踻­ õÿ±®²þ®·À²¼ÿ±®»Ëõ¼½®¶Ëåµ®ý»ø²®À ■ ■ öý°¯ý±»µ²ÿ±½ çµ®´½»²¼ÿ±Ë®²·¼½®µµþý»® ¾·­ þ®±®²Ãþý»® ã¾¼¼®·¼¹²®°®µË¶²½Ë鮱Ⱦ¼® ²· ùý°®·¯ý»þ® ¾·­ õ®²½®·þµ²·´µ®¾ÿ±½®· ¼¸À²®Ë÷¶¯®µ­þ®µ®¾ÿ±½¾·° æýÿ±´¸·¼¸µ®Ë²¶ æýÿ±±²¶¶®µËÊþ®»Ë­²® °ý·Ã® îÈ·°® ¶²½ õ¸··®·þ»²µµ®·¯ýÿ± ¾·­ËôÊÿ´¼¹²®°®µËþ» í²·­®»Êþ®»Àýÿ±¾·° ■ öýþµ®½½¼Ëý· ­®·Ëø¸»­®»¼²½Ã®· ■ ç²·¼½²®°¼Ã²®»µ®²¼½®· ý· ­®» ø¸»­®»½Ê» ■ ö®¹¹²ÿ±¯¾¼¼¶ý½½®·Ò ¿¸»·® ®µ®¾ÿ±½®· ²· ­®» ÃÀ®²½®· õ²½Ã»®²±® ■ ü®·½»ýµ¿®»»²®°®µ¾·°Ë¶²½Ëè®»·þ®­²®·¾·° ■ ■ õÿ±Àý»Ã µýÿ´²®»½® æýÿ±»®µ²·° ■ ïÊÊÂÊýÐÎÎÏýÏÏÐÊÄ ■ ã¾­²¸¼Â¼½®¶ äý¼²ÿ˶²½ËæãäÑáËôý­²¸Õ åæÕïòÙÒ ÷õäÒ ã÷úÓ²·Ò õûðå ×Ò ÚÒØÓü¸µµÓ èý»þ­²¼¹µýÂÒË䵸¸½¸¸½±¯È±²°® è»®²¼¹»®ÿ±ý·µý°®Ò 𸽻¾¯ý¼¼²¼½®·½ ¾·­ Þ îý¾½¼¹»®ÿ±®» ■ ■ ■ î²ÿ±½Ó ¾·­ ô®°®·¼®·¼¸»Ë²·´µÔ è®»·µ²ÿ±½ý¼¼²¼½®·½ è¾¼¼þ¸­®·½®¹¹²ÿ±®Ë¿¸»·® ¾·­ ±²·½®· ■ ðý¿²°ý½²¸·¼¼Â¼½®¶ ¶²½ æãäÑá ÞÌ èý»þ­²¼¹µýÂ˶²½Ëö¸¾ÿ±¼ÿ»®®·Ò ôý­²¸ Õ åæÕËïòÙÒ ØÁ ÷õäÒ õûðåÙÒ äµ¾®½¸¸½±¯È±²°®Ëè»®²¼¹»®ÿ±ý·µý°®Ò 𸽻¾¯ý¼¼²¼½®·½ÒËÞËîý¾½¼¹»®ÿ±®» ôÊÿ´¼²½Ã®Ë²·Ë­®» ­»²½½®· õ²½Ã»®²±® ¶²½ ¶ý·¾®µµ®»Ëè¾·´½²¸·Ëþ¶ ÷¶´µý¹¹®· õ½ý»½ ÍËõ½¸¹Ëä¾½½¸· ■ 鮹Èÿ´»ý¾¶ýþ­®ÿ´¾·° ■ ë··®·»Êÿ´¼¹²®°®µ ý¾½¸¶ý½²¼ÿ±Ëýþþµ®·­þý» ø¸»­®»¼²½Ã®Ë¶²½Ë¿²®»¯ýÿ±®»Ë¶ý·¾®µµ®» ø®»¼½®µµ¾·° ¾·­ õ½ý¾¯ýÿ± ¾·½®»Ë­®¶Ëõ²½Ã ■ ø®»´®±»¼¼ÿ±²µ­®»´®··¾·° 14 ■ òý»´­²¼½ý·Ã¼®·¼¸»®· ¿¸»·®Ë¾·­Ë±²·½®· õ²½Ã±®²Ã¾·°Ë¿¸»·® ■ í¸¹¯Óõÿ±¾µ½®»Óã²»þý°¼Ë¯Ê» ­²® ®»¼½®ÒËÃÀ®²½® ¾·­Ë­»²½½® õ²½Ã»®²±® üÀ®²Óü¸·®·Óíµ²¶ýý¾½¸¶ý½²´ ■ ■ ■ í·²®ý²»þý°Ë¯Ê»Ë­®·Ëèý±»®» ■ ■ çÐÎÃØÅÍÐÊÄÙÊÆÿÅÏÙÂÍÅ×ÈÏÈÆÿÅ ÆÊ ÁÂÍ öÿÅÒÂÆÕ ■ ×ÝÓü¸µµÓÿ±½¶®½ýµµ»È­®»Ë²¶ËÛÁØÓ õ¹®²ÿ±®·Ë殼²°· 軸·½Ó ¾·­ õ®²½®·ý²»þý°¼ ¯Ê» èý±»®» ¾·­ 䮲¯ý±»®» ■ ■ æ²®¼®µà îàÞÖÚÓÞÞ çÐÎÎÂÊýÐÎÎÏýÏÏÐÊÄ ■ ×ÝÓü¸µµÓÿ±½¶®½ýµµ»È­®» ²¶ ×ÖÓõ¹®²ÿ±®· 殼²°· ■ òËÏËÍÂÊýÐÎÒýÅÈ ä®·Ã²·à î®­®»µ®·´»ý­Ëõÿ±ýµ½±®þ®µ´·ý¾¯ ¶²½ î®­®»þ®Ã¾° üÀ®²Óü¸·®·Óíµ²¶ýý¾½¸¶ý½²´ 15