Ford Galaxy 2019 von Ford Motor Company (Switzerland) SA

Weitere Ford Motor Company (Switzerland) SA Kataloge | Ford Galaxy 2019 | 27 Seiten | 2019-06-14

Werbung

Seite 8 von Ford Galaxy 2019

èÂÂÆÊÁÍÐÿÇÂÊÁÂÙêÆÂÎÂÈÌýÈÂÏÏ 㵵® æ²®¼®µÓ︭®µµ® ­®¼ 踻­ éýµýÁÂËÊþ®»Ã®¾°®·Ë¶²½ ²±»®» ¿®»¯®²·®»½®· ¼½¾·°Ò ã·¼¹»®ÿ±¯»®¾­²°´®²½Ë¾·­ ­®¶ °®»²·°®· ø®»þ»ý¾ÿ±Ô æ²® þ®Àȱ»½® ︭®µµ»®²±® ¼½ý»½®½ ¶²½Ë­®¶Ë×ÛÖòõËÎ××Ö´ùÏË︽¸»Ë¾·­ »®²ÿ±½Ëþ²¼ ±²·Ëþ¶ ê¸ÿ±µ®²¼½¾·°¼Ó踻­ çÿ¸äµ¾®Ó︽¸» ¶²½ ØÚÖ òõ Î×ÝÝ ´ùÏÒË­®»Ë¾·¼®»® ·®¾®¼½® èÆÏÐÍþËÞ÷ÂÿÅÊËÈËÄÆ ·¾½Ã½Ò ¾¶Ë·¸ÿ±Ë¶®±»Ë½®¶¹®»ý¶®·½¿¸µµ®Ë¼½¾·° þ µ²®¯®»·Ô 12 ïÊÏÂÈÈÆÄÂÊÏÂÍ çÈÈÍýÁýÊÏÍÆÂþ çÐÏËÉýÏÆÎÿÅÂÍ ìÂÍÊÈÆÿÅÏýÎÎÆÎÏÂÊÏ æ®» ïÊÏÂÈÈÆÄÂÊÏ çÈÈÍýÁýÊÏÍÆÂþ ­®¼Ë踻­ éýµýÁ Êþ®»Àýÿ±½ ´¸·½²·¾²®»µ²ÿ±Ò À¸Ë¼½¾·°Ëþ®·É½²° À²»­Ë¾·­ËÀ®·­®½ ý¾½¸¶ý½²¼ÿ± ­ý¼ ®»¯¸»­®»µ²ÿ±® æ»®±¶¸¶®·½Ëý¾¯Ë³®­®¼ ®²·Ã®µ·®Ëôý­ ý·Ò ¾¶ ¾·½®» ýµµ®·Ëõ½»ý¼¼®·þ®­²·°¾·°®·Ë¯Ê» ¶®±» õ²ÿ±®»±®²½Ë¾·­Ëí¸·½»¸µµ®Ëþ˼¸»°®·Ô æ²® ýÁýÌÏÆÑÂÊ ñëêÞöÿÅÂÆÊÒÂÍÃÂÍ µý¼¼®· õ²®Ë¶²½ è®»·µ²ÿ±½ ¯ý±»®·Ò ¸±·® ý·­®»®Ëø®»´®±»¼½®²µ·®±¶®» þ þµ®·­®·Ô õ®·¼¸»®·Ë®»´®··®· ø®»´®±» ¿¸» ë±»®¶ èý±»Ã®¾° ¾·­ ¹ý¼¼®· ­ý¼ è®»·µ²ÿ±½¶¾¼½®»Ëý·Ò ­ý¶²½ ­²® ý·­®»®·Ëø®»´®±»¼½®²µ·®±¶®»Ë·²ÿ±½Ë°®þµ®·­®½ À®»­®·Ò Àȱ»®·­ ­²® »®¼½µ²ÿ±® õ½»ý¼¼®Ëþ»Ëþ®¼¼®»®· õ²ÿ±½ ý¾¼°®µ®¾ÿ±½®½ À²»­Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·°Ï êÂƾ ÊȾÑ¾Äľ æÆѾÂÀ¾ÕÂÅÕïÇÅþÂÂÆÊËÉÌžÆË Ñ¾ÂÀË ½Â¾ ïÉý¿Ë;É˾ÂÄÌÆÀÕÑÎÂÊÿÁ¾Æ ýÄÄ¾Æ ÍÂ¾É õÒ½¾ÉÆ ýÆÝ Øö¾É¾ÆýÌÊÊËýËËÌÆÀÕþ¾ÂÕñǽ¾ÄÄ¾Æ ÅÂË æÄÄÉý½ýÆËɾþÙ ôýÍÇÞçÎÎÆÎÏÂÊÏ ôýÊËÍýÉýÁýÿÅ æ»Êÿ´®·Ëõ²® ®²·¯ýÿ±Ë­²®Ëöý¼½®Ë¯Ê» ­²® ôýÍÇÞçÎÎÆÎÏÂÊÏ ¾·­ ­²® õ®·¼¸»®· ­²®¼®¼ ²··¸¿ý½²¿®·Ëõ¼½®¶¼Ë®»¶²½½®µ· þ®²¶ ø¸»þ®²¯ý±»®·Ë®²·®·Ë°®®²°·®½®·Ëòý»´¹µý½ÃÔËæý·ýÿ±Ëµ®·´½Ëõ²® ­ý¼Ëõ¼½®¶ ý¾½¸¶ý½²¼ÿ± ²·Ë­²®ËîÊÿ´® ±²·®²·Ò Àȱ»®·­ õ²® ®²·¯ýÿ± ·¾» éý¼ ¾·­ ä»®¶¼®Ëþ®­²®·®·Ë¾·­Ë­²®ËéÈ·°® À®ÿ±¼®µ·Ëηýÿ± ý´¾¼½²¼ÿ±®· õ²°·ýµ®· ¾·­ ¼¸µÿ±®· ý¾¯ ­®¶ ä²µ­¼ÿ±²»¶ÏÔËÎõ®»²®·ý¾¼¼½ý½½¾·° ¯Ê»Ëö²½ý·²¾¶Ò ù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·°Ë¯Ê»Ëö»®·­Ï é®·²®¼¼®· õ²® ­²® õÿ±É·±®²½ ­®»Ëðý½¾»Ë²· ë±»®¶ ´¸¶¯¸»½ýþµ®· 踻­ éýµýÁÂÔ æý¼ ­¾»ÿ±°È·°²°®Ëòý·¸»ý¶ýÓ éµý¼­ýÿ± µÈ¼¼½Ë­²®Ëõ¸··®Ë±®»®²· ¾·­Ë­ý·´Ë­®» ®µ®´½»²¼ÿ±®· õÿ±²®þ®¯¾·´½²¸· ·ý½Ê»µ²ÿ± ý¾ÿ± ³®­® ï®·°® ¯»²¼ÿ±® ½Ô æý·´ ­®»ËÄõ¸µý»Ëô®þ®ÿ½ÅÓ õÿ±¾½Ãþ®¼ÿ±²ÿ±½¾·°Ë¾·­Ë­®¼ ®µ®´½»²¼ÿ±®· õ¸··®·»¸µµ¸¼ ´ý··Ë­ý¼ æýÿ±Ëþ®²Ëä®­ý»¯ ý¾ÿ± õÿ±ý½½®· ¾·­ õÿ±¾½Ã ¿¸» ·®¾°²®»²°®· äµ²ÿ´®· ¼¹®·­®·Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·°Ï 20 40 30 10 çÐÃÃýÅÍÒýÍÊÐÊÄÙÛôÍÂÞéËÈÈÆÎÆËÊ çÎÎÆÎÏÜ ÉÆÏ ìÐÎÎÄ×ÊÄÂÍÞ ÐÊÁ ìýÅÍÍýÁÃýÅÍÂÍÞ ëÍÇÂÊÊÐÊÄ ï²½±²µ¯®Ë¿¸· ôý­ý» ¾·­ ®²·®» íý¶®»ý þ®±Èµ½ ­²® çÐÃÃýÅÍÒýÍÊÐÊÄ ÛôÍÂÞéËÈÈÆÎÆËÊÞçÎÎÆÎÏÜË­²® õ½»ý¼¼® ²¶ ã¾°® ¾·­Ëýÿ±½®½Ëý¾¯ èý±»Ã®¾°®Ò èý±»»ý­¯ý±»®» ¾·­ è¾¼¼°È·°®»Ô æý¼ õ¼½®¶ËÀ¾»­® ®·½À²ÿ´®µ½Ò ¾¶ ­²® õ½»ý¼¼®·þ®­²·°¾·°®· þ ®»´®··®·Ò ¾·­ ´ý··Ëõ²® ¿¸» ¶É°µ²ÿ±®· í¸µµ²¼²¸·®·ËÀý»·®·Ô ù®·· õ²®Ë·²ÿ±½Ëý¾¯Ë­²® ùý»·¼²°·ýµ® ­®¼ õ¼½®¶¼ »®ý°²®»®·Ò þ®½È½²°½ ­ý¼ èý±»Ã®¾° ý¾½¸¶ý½²¼ÿ±Ë­²®Ëä»®¶¼®·Ò ¾¶ ®²·®· 㾯¹»ýµµ þ ¿®»±²·­®»·Ë¸­®»Ë­²®Ëã¾¼À²»´¾·°®· ­ý¿¸·Ëþ ¿®»»²·°®»·Ô Îõ®»²®·ý¾¼¼½ý½½¾·° þ®²¶ ö²½ý·²¾¶Ò ù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·° þ®²¶ ö»®·­Ï 13