Ford Galaxy 2019 von Ford Motor Company (Switzerland) SA

Weitere Ford Motor Company (Switzerland) SA Kataloge | Ford Galaxy 2019 | 27 Seiten | 2019-06-14

Werbung

Seite 11 von Ford Galaxy 2019

ï®±»Ë¿¸· ­®¶ÒËÀý¼Ëõ²® ¿®»­²®·®·Ô çÁýÌÏÆÑ ñÂÊÇÐÊÄ çÁýÌÏÆÑ ñëê öÿÅÂÆÊÒÂÍÃÂÍ æ²®·½ ­ýÃ¾Ò ­²®Ëî®·´Êþ®»¼®½Ã¾·°Ëý· ­²®Ë鮼ÿ±À²·­²°´®²½ ­®¼ èý±»Ã®¾°¼ ý·Ã¾¹ý¼¼®·Ô 䮲 ·²®­»²°®· 鮼ÿ±À²·­²°´®²½®· þ®À®°®· ¼²ÿ±Ë­²®Ëø¸»­®»»È­®» þ®»®²½¼ þ®²Ë®²·®»Ë°®»²·°¯Ê°²°®· î®·´»ý­þ®À®°¾·°Ò˼¸Ë­ý¼¼ ­ý¼ ¹ý»ýµµ®µ® ç²·¹ý»´®· þ¶ í²·­®»¼¹²®µ À²»­Ô 䮲˱ɱ®»®·Ë鮼ÿ±À²·­²°´®²½®· ¶¾¼¼ ­ý¼ î®·´»ý­ËÀ®²½®» ®²·°®¼ÿ±µý°®· À®»­®·Ò ¾¶ ­²® °µ®²ÿ±®Ëù²»´¾·° þˮ»Ã²®µ®·ÔËõ¸ËÀ®»­®· ­²®Ëô²ÿ±½¾·°¼¼½ýþ²µ²½È½Ë¾·­Ë­®» èý±»´¸¶¯¸»½ ¿®»þ®¼¼®»½Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·° ý¾¯ ö²½ý·²¾¶Ï ç»´®··½ ¾·½®»¼ÿ±²®­µ²ÿ±® õ½»ý¼¼®·Ã¾¼½È·­®Ë¾·­ËÀȱµ½ ­ý¼ ¹ý¼¼®·­® î²ÿ±½¶¾¼½®» ý¾¼Ô æýË­ý¼Ë­Â·ý¶²¼ÿ±® í¾»¿®·µ²ÿ±½Ë­®·Ëî²ÿ±½¼½»ý±µË²·Ë­²® í¾»¿® À²»¯½ÒË´É··®· õ²®ËÀ®²½®»Ë¾·­ ¯»Ê±®» ¼®±®·Ô æ²® õÿ±®²·À®»¯®»Ë¼²·­ ý¾ÿ± ¶²½ öý°¯ý±»µ²ÿ±½ ý¾¼°®¼½ý½½®½Ô æ»®² îçæÓõ½»®²¯®·Ò ­²® °µ®²ÿ±Ã®²½²° ýµ¼ äµ²·´®» ¯¾·°²®»®·Ò þµ²·´®· ¼®º¾®·½²®µµ ²· èý±»½»²ÿ±½¾·°Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·° ý¾¯ ýµµ® ã¾¼¼½ý½½¾·°¼µ²·²®·Ï úÆÁÂÞùÆÂÒ ìÍËÊÏÇýÉÂÍý õ²® þ²®½®½ ®²·® ×ÞÖÓé»ý­Óã·¼²ÿ±½Ë¿¸· °ý·ÃË¿¸»·®Ë¿¸· ë±»®¶Ëèý±»Ã®¾°Ë·ýÿ±Ëµ²·´¼ ¾·­ »®ÿ±½¼Ô æ²®¼ ²¼½ þ®¼¸·­®»¼ ·Ê½Ãµ²ÿ± ý· í»®¾Ã¾·°®· ¾·­ þ®²¶ ¿¸»ÀÈ»½¼ ôý¾¼¯ý±»®· ý¾¼ ®²·®» òý»´µÊÿ´®ÒËÀ®··Ëë±»®Ëõ²ÿ±½ þ» õ®²½® ®²·°®¼ÿ±»È·´½ ²¼½Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·° ý¾¯ ö²½ý·²¾¶Ï çÁýÌÏÆÑÂÍÙ÷ÂÉÌËÉýÏ ÉÆÏ öÏËÌÙÚÙíË ìÐÊÇÏÆËÊ æ®»Ëý­ý¹½²¿®Ëö®¶¹¸¶ý½ ¶²½ õ½¸¹ ÍËé¸ è¾·´½²¸·Ë±Èµ½Ëõ²® ý¾¯ ¼²ÿ±®»®» æ²¼½ý·ÃËþ¶Ë·Èÿ±¼½®·Ëèý±»Ã®¾° ¿¸»Ëë±·®·Ò ¼¸°ý» À®·· ®¼ ýþþ»®¶¼½ ¾·­ ý·±Èµ½Ô ÷·­ ¼¸þýµ­ ­®» ø®»´®±» À²®­®» ²· ä®À®°¾·°Ë´¸¶¶½ÒËÀ²»­ ¼²ÿ± ý¾ÿ± ë±» ã¾½¸ËÀ²®­®» ²· éý·° ¼®½Ã®·Ô æ²®¼®Ëè¾·´½²¸·Ë¶ýÿ±½Ë­ý¼Ëèý±»®»µ®þ·²¼ ¿¸»Ëýµµ®¶Ë²¶ îý·°¼ý¶¿®»´®±»Ë¾·­Ëþ®²Ëõ½¸¹ËÍËé¸Ëý·°®·®±¶®»Ô öÂÊÎËÍÄÂÎÏÂÐÂÍÏ îÂÿÇÇÈýÌÌ æý¼ËƯ¯·®· ¸­®» õÿ±µ²®¼¼®·Ë­®»Ëê®ÿ´´µý¹¹® ­®¼ éýµýÁ ²¼½ ý¾ÿ± ¶²½ ¿¸µµ®· êÈ·­®· °ý·Ã ®²·¯ýÿ±Ô ùȱ»®·­Ë¼²ÿ±Ëë±»®Ëõÿ±µÊ¼¼®µ ·¸ÿ± ²· ­®»Ëöý¼ÿ±® þ®ý·­®·Ò þ®À®°®· õ²®Ë®²·¯ýÿ±Ë­®·Ëè¾¼¼Ë¶²½½²° ¾·½®» ­®¶ ê®ÿ´¼½¸¼¼¯È·°®»Ò ¾·­Ë­²®Ëê®ÿ´´µý¹¹®Ëɯ¯·®½ ¸­®» ¼ÿ±µ²®¼¼½ ¼²ÿ±Ò ¸±·® ­ý¼¼ õ²® ®½Àý¼ ý·¯ý¼¼®· ¶Ê¼¼®·Ô Îù¾·¼ÿ±ý¾¼¼½ý½½¾·° ý¾¯Ëýµµ®Ëã¾¼¼½ý½½¾·°¼µ²·²®·Ï ìËÍÁ öÿÅÂÆþÂÊÒÆÎÿÅÂÍ öÔÎÏÂÉ éÈÂýÍùÆÂÒ æ¾»ÿ±Ë­ý¼Ë·®¾®Ëõÿ±®²þ®·À²¼ÿ±®»Ëõ¼½®¶ åµ®ý»ø²®À À®»­®· ­²® ô®²·²°¾·°¼®»°®þ·²¼¼® ¿®»þ®¼¼®»½ ¾·­ °µ®²ÿ±Ã®²½²°ËÀ®·²°®» èµÊ¼¼²°´®²½ ¿®»þ»ý¾ÿ±½Ô æýþ®² À²»­ ­²® èµÊ¼¼²°´®²½ ­²»®´½ Êþ®» ­²® õÿ±®²þ®·À²¼ÿ±®» ýþ°®°®þ®·Ë¾·­Ë·²ÿ±½ËÀ²®Ëþ²¼±®» ý¾¯ ­²® õÿ±®²þ® °®¼¹»²½Ã½Ô Úé¾É ÷¾ÅÈÇÅýËÕÅÂË öËÇÈ Ö ìÇ ëÌÆÃËÂÇÆ ÂÊËÕÆÌÉ ÂÆ ù¾ÉþÂƽÌÆÀÕÅÂËÕæÌËÇÅýËÂÃÀ¾Ëɾþ¾ ;ɿÔÀþýÉÝ é¾ÉÕɾÀÌÄÒɾÕ÷¾ÅÈÇÅýËÕÂÊËÕýÌ¿ÕÅýÆ̾ÄÄÕÀ¾ÊÿÁýÄË¾Ë¾Æ ëýÁÉѾÌÀ¾Æ ¾ÉÁÒÄËÄÂÿÁÝ 19